CHRÁMOVÝ VÝCVIK

 

Tohle tě nakopne!

Toto je unikátní program pro všechny, kteří už dospěli do bodu, kdy chtějí ve svém životě získat víc.

Víc než jim nabízí moderní společnost a svět, který dnešní doba tvoří.

Nebojte se opustit stereotyp životního stylu a objevte vaše skutečné schopnosti v unikátním tréningovém programu.

Strávíte více v času v prostředí krásné české přírody a můžete prožít kreativní změny vlastního vědomí  i vašeho bezprostředního okolí

Studium probíhá na principech chrámového života pod vedením dlouholetých členů mezinárodní společnosti ISKCON. Ti osobně předávají své četné zkušenosti v oblasti seberealizace.

Program je nastavitelný podle vaší individuální situace.

 

3 ÚROVNĚ VÝCVIKU
  1. BANDHU = podle vlastní volby, kdykoliv po domluvě s lídrem na neurčitou dobu
  2. SANGA dvě hodiny týdně na devět měsíců
  3. BHAKTA = celodenní  na 3 měsíce
  4. BRAHMA = celodenní na jeden rok

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

minimální věk 18 let

trestní bezúhonnost

dobré fyzické a mentální zdraví

nekonfliktní chování

žádná intoxikace během výcviku (alkohol,tabák,marihuana, kofein…)

 

BONUSY PRO STADIA 3 a 4

pobyty v dalších chrámech české republiky

studium posvátných textů předchozích mistrů

v úrovni Brahma i příprava na zasvěcení u skutečného duchovního mistra

 

KONTAKTNÍ OSOBA

Martin Seifert

+420 603 564 933

chcetevic@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Kdy už nebude třeba distribuce Prabhupádových knih ?

 

(CC Madhya 7.148)

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu Vāsudevu rovnĕž poučil, aby kázal o Kṛṣṇovi, a tak osvobozoval živé bytosti. Výsledkem bude, že ho Kṛṣṇa velmi brzy přijme jako svého oddaného.Význam: I když mĕl Vāsudeva Vipra lepru a velice trpĕl, Śrī Caitanya Mahāprabhu mu poté, co ho vyléčil, dal pokyn, ať káže nauku o vĕdomí Kṛṣṇy. Jediné, co Pán chtĕl na oplátku, bylo, aby Vāsudeva kázal Kṛṣṇovy pokyny a osvobozoval všechny lidské bytosti. To je metoda Mezinárodní společnosti pro vĕdomí Kṛṣṇy. Všichni členové této společnosti byli zachráněni z ohavných podmínek, ale nyní se vĕnují kázání nauky o vĕdomí Kṛṣṇy. Nejen, že jsou vyléčeni z nemoci zvané materialismus, ale také žijí velmi šťastné životy. Každý je přijímá jako velké oddané Kṛṣṇy a jejich vlastnosti jim jsou vidĕt přímo ve tvářích. Chce-li být nĕkdo uznán jako Kṛṣṇův oddaný, mĕl by se ujmout kázání podle pokynu Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Potom nepochybnĕ bez prodlení dosáhne lotosových nohou Śrī Kṛṣṇy Caitanyi, samotného Pána Kṛṣṇy. 

 

(CC Madhya 7.152)

Každý by se mĕl vĕnovat kázání po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To Pán Kṛṣṇa velmi ocení a rychle takové osobĕ projeví své uznání. Oddaný Śrī Caitanyi Mahāprabhua se ve skutečnosti musí zapojit do kázání, aby zvĕtšoval počet Pánových následovníků. Takovým kázáním opravdového védského poznání po celém svĕtĕ prospĕje celému lidstvu. 

 

(SB 1.18.18)

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl očistit ovzduší pokleslého světa rozesláním kvalifikovaných kazatelů po celé Zemi a je na Indech, aby se tohoto úkolu vědeckým způsobem ujali a vykonali tak tu nejlepší humanitární práci. Duševní nemoci současné generace jsou palčivější než tělesné nemoci, a proto je nyní zcela na místě neprodleně se ujmout kázání Śrīmad-Bhāgavatamu po celém světě. Mahattamānām abhidhāna znamená také slovník oddaných neboli kniha plná slov velkých oddaných. Takovým slovníkem slov oddaných a Pána jsou Vedy a s nimi jejich doprovodná literatura, zvláště Śrīmad-Bhāgavatam. 

Dokud nĕkdo není prvotřídní oddaný, nemůže být kazatelem. Kazatel je obvykle oddaný nejvyššího stupnĕ, ale aby se mohl přiblížit lidem, musí rozlišovat mezi oddanými a neoddanými. Pokročilý oddaný jinak takové rozdíly nedĕlá. Naopak, neustále vidí, že každý slouží Pánu. Pokud se však zapojí do kázání, musí mezi lidmi rozlišovat a chápat, že nĕkteří lidé se oddané službĕ Pánu nevĕnují. S tĕmi nevinnými, kteří nevĕdí, jak Pána uctívat, pak musí mít soucit. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.45) jsou znaky nejpokročilejšího oddaného popsány takto:

sarva-bhūteu yapaśyed bhagavad-bhāvam ātmanabhūtāni bhagavaty ātmany ea bhāgavatottama

„Pokročilý oddaný vidí všechny živé bytosti jako nedílné části Nejvyšší Osobnosti Božství. Všichni jsou v Kṛṣṇovi a Kṛṣṇa je zároveň ve všech. Takový pohled může mít pouze ten, kdo je velice pokročilý v oddané službĕ.“ 

Nemĕli bychom povrchnĕ studovat mnoho různých písem jen proto, abychom byli schopní předkládat odkazy a rozšiřovat výklady.“Význam: Človĕk by nemĕl povrchnĕ studovat nĕjakou knihu jen proto, aby se pak předvádĕl jako velký učenec odkazující se na písma. V našem hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy jsme proto studium védské literatury omezili na Bhagavad-gītu, Śrīmad-Bhāgavatam, Caitanya-caritāmtu a Bhakti-rasāmta-sindhu. Tyto čtyři knihy pro kázání stačí. Stačí k pochopení filosofie a šíření misionářských činností po celém svĕtĕ. Pokud nĕkdo studuje určitou knihu, musí to dĕlat zevrubnĕ. Taková je zásada. Důkladným studiem omezeného počtu knih lze pochopit celou filosofii. (CC Madhya 22.118)

Někdy začínající oddaný s veškerými předepsanými potřebami uctívá Pána jako Božstvo, ale jelikož je plný zášti vůči zmocněným oddaným Pána Viṣṇua, Pán není s jeho oddanou službou nikdy spokojen.Význam: Uctívání Božstva je zvláště určené k očištění začínajících oddaných. Kázání je však důležitější. V Bhagavad-gītě (18.69) je řečeno: na ca tasmān manuyeu kaścin me priya-kttama— oddaný, který chce získat uznání Nejvyšší Osobnosti Božství, musí kázat o slávě Pána. Ten, kdo uctívá Božstvo, proto musí být ke kazatelům nesmírně uctivý; jinak tím, že bude pouze uctívat Božstvo, zůstane jen na nižším stupni oddanosti. (SB 7.14.40)

Všechny živé bytosti, které postrádají vědomí Kṛṣṇy, podléhají utrpení hmotné existence, a proto je povinností všech oddaných šířit vědomí Kṛṣṇy všude, po celém světě. Toto kázání je nejlepší dobročinností. (SB 7.7.53)

Každý by se mĕl radĕji snažit kázat učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua ve všech částech svĕta, a tak dosáhnout úspĕchu v duchovním životĕ. Pokud nĕkdo v kázání není moc zkušený, může zpívat v ústraní a vyhýbat se špatné společnosti, ale pro toho, kdo je skutečnĕ pokročilý, není kázání a setkávání se s lidmi, kteří se nevĕnují oddané službĕ, nijak na závadu. Oddaný poskytuje neoddaným svoji společnost, ale jejich špatným chováním se nenechá ovlivnit. Jednání čistého oddaného dává i tĕm, kteří postrádají lásku k Bohu, nadĕji, že se jednoho dne stanou oddanými Pána. (CC 7.92)

Kázání může být obtížným, nevděčným úkolem, ale kazatel se musí řídit pokyny Nejvyššího Pána a nebát se materialistů. (SB 6.5.39)

Kázání je nutné neustále. Bez kázání skončí Hnutí. A rozdávání Prabhupádových knih je velmi dobrou formou kázání. Knihy Šríly Prabhupády jsou jako úhledně zabalená bomba, která přistane do mikrosvěta materialisticky a démonsky smyšlejících lidí. Čtení těchto knih je jako červotoč, který začne dotyčného hlodat v mysli a nenechá ho napokoji. Mezi lidmi existují tak rozdílné koncepty toho, co je smyslem života. Materialisticky smýšlející člověk si po přečtení Prabhupádovi knihy může pomyslet: “Jak to někdo dokáže takové “kraviny” psát? Co je to za nesmyly?” Rozdílnost myšlení může dotyčného velmi rozčílit. Ovšem může

nadále nad textem meditovat. “Ta okázalá tvrzení o existenci Boha. Taková drzost!” “Já jsem přece středem světa!” “Krišnovi závidím vše. Jeho krásu, jeho prestiž, jeho dokonalost. Nepředstavitelně mě rozčiluje!” Pomyslí si. Tak je nucen alespoň nachvíli se zamyslet nad svou existencí a tím je dosaženo prvotního úspěchu. Vědomí Krišny se dlouhodobě zabydlí v jeho mysli. Ani nemusí tušit, že takto se může dostat na úspěšnou životní cestu, bude-li nadále zkoumat tato tvrzení. Možná knihu na chvíli odhodí, aby si ulevil, ale stále může být na dosah k dalšímu přečtení.

Kdykoliv později se může rozhodnout tyto “pravdy” o Bohu hlouběji prozkoumat a ze své pozice egoisty s nabubřelým vědomí se jistě pokusí vlastní logikou vyvrátit taková tvrzení, ale při rozhovorech s pokročilým oddaným Pána jeho názory neobstojí.

Někteří si to bohužel nepřiznají a tak si stále stojí za svou “pravdou”, neboť jsou hrdi na to, co sami vymysleli. Jsou falešně hrdí na své výroky. Nepřiznají, že se mílí, protože by to znamenalo i přiznat, že nejsou ti nejlepší. Jsou schopni pro zachování svého postavení udělat cokoliv. Mnoho odporných činů . Třeba i pro svou pravdu zabít jiné. A to je opravdu děsivé. Netuší, že jsou pod vlivem pout iluzorních představ, kterým slouží.
Oddaní se ovšem strachovat nemusí. Jsou pod ochranou Nejvyššího Pána, kterému jsou velmi drazí, neboť mu prokazují láskyplnou oddanou službu. V Bhagavad Gítě (9.31) říká samotný Pán, Nejvyšší Osobnost Božství: “kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati” “Ó synu Kuntī, směle vyhlas, že Můj oddaný nebude nikdy zničen.”

Distribuce knih nemůže nikdy přestat. Není možné ji zastavit. Vědomí Krišny tu bude neustále za jakýchkoliv hmotných podmínek v srdcích a myslích upřímných oddaných.

V hmotné světě například člověk může zastavit i věci zdánlivě nestavitelné. Například rozjetý vlak můžeme zlovolně zastavit, pokud se dá na koleje dostatečné množství materiálu, který převýší hybnou energii vlaku. Ale jak chcete zastavit něco, co je čistě duchovní? Nemůžete zastavit něco, co je čistě duchovní a transcendentální. To není možné. Ten, kdo celý život žije v zajetí hmotně-iluzorních přestav a nestálých jmen nemá nad tímto žádnou moc. Démoni, kteří neustále plánují, jak se sami stanou Nejvyššími. Ale ani démoni jako Rávana, Kansa či Hiranjakašipu nemohou uspět.

Transcendentální plány prosté všech hmotných znečištění. Pánovy oddané a Pána samotného nikdo nezastaví. Rozdávání transcendentální Krišna si vědomé literatury Šríly Prabhupády a dalších áčárjů správné sampradáji musí nadále pokračovat za každou cenu.

Kdyby tehdy démonští představitelé Spojených států amerických opravdu věděli, co opovážlivého založil Šríla Prabhupáda za světovou organizaci v “jejich” zemi, jistě by se pokusili potlačit vznik a rozvoj Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny hned v počátku. Ovšem vůlí Nejvyšší Prozřetelnosti se vše událo dle plánů Jeho plánů a ve skutečnosti i na Jeho území, a tak tu dnes můžeme sledovat, jak explozivně se Hnutí pro vědomí Krišny šíří odlišnými kulturami a komunitami napříč celým světem. Nepochybně toto šíření vědomí Krišny nemůže nikdo zastavit. Jen blázen by zkusil jít proti tomu. Nakonec všechny snahy těchto bláhových pošetilců budou smeteny. Jsou odsouzeny k nezdaru již od samého začátku. Prakticky vše, co nemá spojení s Nejvyšším, bude dříve nebo později zmařeno.

Vzdávám tedy poklony a uctivě se klaním všem, kteří mají správné vědomí, rozdávají knihy Šríly Prabhupády a jsou v tomto úsilí připraveni, navzdory všem těžkostem pokračovat, dokud je Pán nezavolá zpět domů.

 

Bhagavad Gítá, taková jaká je

  Tato kniha je drahokamem duchovního poznání. Byla pečlivě zasazena do napínavého a strhujícího děje Mahábháraty, který vrcholí vyslovením Bhagavad-gíty…

Šrí Krišna přednesl sedm set veršů Gíty, aby vedl svého důvěrného přítele Ardžunu v nelehké životní situaci.

Moudrost Bhagavad-gíty ale nebyla určena jen jemu. Všichni mají stejné právo ji vyslyšet, neboť přináší poznání o povaze člověka, přírody, Absolutní Pravdy, živých bytostí i o jejich vztahu k Nejvyšší Duši. Šrí Krišna učí Ardžunu o způsobu, jakým dosáhnout seberealizace, která je skutečným smyslem lidského života a přináší vše, po čem každý ve své podstatě touží.

Aby byl celý překlad autentický, vědecký a měl zcela jasný smysl, Šríla Prabhupáda uvádí nejprve původní text v sanskritu, jeho přepis do latinského písma, dále překlady jednotlivých slov, celý překlad verše a nakonec podrobný výklad vycházející z komentářů velkých učitelů (tzv. áčárjů). Kniha je doplněna vysvětlivkami ke čtení sanskritu (sanskritskou abecedou a klíčem k výslovnosti sanskritu), dále rejstříkem veršů z Bhagavad-gíty i citovaných veršů a všeobecným rejstříkem. Bhagavad-gítá taková, jaká je mimoto obsahuje slovník použitých sanskritských výrazů.

► Slýcháváte pojmy jako karma, reinkarnace, jóga, rozšiřování vědomí, samádhi, Absolutní Pravda nebo Bůh apod., ale nevíte přesně, co si pod nimi představit?

► Chcete proniknout do tajů pradávné védské moudrosti, nauky některým možná známé, přesto často mylně chápané?

► Pročetli jste mnoho knih o východní moudrosti, a přesto nemáte vůbec jasno? Nebo jste nepřečetli ještě žádnou knihu, která by toto téma vysvětlovala uceleně a bez zkreslování?

► Hledáte pravou, osvědčenou a bezpečnou cestu duchovního života, praktickou i dnes?

► Nebo si jen chcete rozšířit obzor, dozvědět se něco nového?

…tak čtěte Bhagavad-gítu takovou, jaká je.

Duchovní generál

Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Swámí Prabhupáda

as. Šríla Prabhupáda

Několik set let si mudrci z tradice Gaudíya Vaišnava lámali hlavu nad tím, co znamená Gourangův výrok „Mahámantra se bude zpívat v každém městě a v každé vesnici.“

Čajtanja Maháprabhu (Gouranga), známý také jako Zlatý Avatár, prohlásil tuto slavnou větu zhruba před pěti sty lety v Bengálsku. On Samotný je Nejvyšším Pánem, Krišnou, který sestupuje do hmotného světa proto, aby ustanovil náboženské zásady a předvedl svoje božské schopnosti.

I přes Jeho absolutní moc však šířil učení o juga dharmě, nevhodnějším procesu pro tento věk, pouze na území Indie. Za svůj život ji obcestoval několikrát dokola.

Trvalo to několik set let, než se to, co nám zde Pán Gouranga zanechal, dostalo za hranice Indického poloostrova.

Byly zde snahy několika odevzdaných mistrů a jejich mnohých žáků rozšířit tuto vznešenou nauku o dokonalosti života za hranice svojí země. Nikdo však neměl takový úspěch jako  Šríla Prabhupáda.

S plnou koncentrací a vírou v pokyny svého duchovního mistra se na jeho pokyn vydal na sklonku svého života přinést poselství bhaktijógy zbytku světa.

Poslední roky jeho života vyprávějí  strhující příběh o tom, jak se prakticky z ničeho podařilo postavit celosvětovou společnost pro vědomí Krišny.

Celoživotní přípravy a dlouhodobá koncentrace na pokyny předcházejících mistrů daly schopnost Prabhupádovi uchvátit pozornost statisíců následovníků po celém světě. Jeho vlastní charakter a osobní příklad skutečného sádhua (světce) byly hlavní zbraní, kterou dobyl srdce svých žáků.

Když se v sedmdesátých letech v bengálsku slavilo výročí příchodu Pána Gourangy,  Šríla Prabhupáda rozděloval svým nejlepším žákům světové kontinenty pro zodpovědné pokračování jeho mise.

Oproti ostatním duchovním tradicím, mise ISKCONu trvá jen velmi krátkou dobu, ale je prakticky známý po celé planetě.

V té době už je všem úplně jasné, kdo je ten generál, díky kterému se statisíce a miliony vojáků duchovní armády vydají do všech měst a vesnic, aby osvobodili pokleslé duše od utrpení materialsmu.

VÝZNAMNÁ DATA ŽIVOTA

1896 – Narození v Kalkatě,

19011. září. – První festival Ratha-játra.

1902 – Prabhupáda začíná uctívat Rádhu a Krišnu.

1916 – Prabhupáda studuje filozofii na škole Scottish Churches‘ College v Kalkatě.

1918 – Prabhupáda vstupuje do grihastha-ášramu (žení se).

1920 – Prabhupáda dokončuje čtyřleté studium a získává bakalářské vzdělání.

1921 – Prabhupáda pracuje jako asistent v Bosého laboratoři. Připojuje se ke Gándhího hnutí. Jehomanželka porodila prvního syna.

1922 – Prabhupáda potkává svého budoucího duchovního mistra, Šrílu Bhaktisiddhántu Sarasvatího,který mu dal pokyn ke kázání na západě v anglickém jazyce.

1925 – První návštěva Vrindávanu.

1928 – Prabhupáda pomáhá s otevřením centra Gaudíja Mathu v Allahabádu.

1932 – Prabhupáda je obřadně zasvěcen Bhaktisiddhántou Sarasvatím.

1934 – Prabhupáda pomáhá s otevřením centra Gaudíja Mathu v Gowalia Tank.

1935 – Prabhupáda dostává od svého duchovního mistra pokyn k vydávání knih a stavění chrámů.

1936 – Prabhupáda dostává poslední pokyn od svého duchovního mistra, aby kázal na západě.

1944 – Prabhupáda začíná vydávat magazín Backto Godhead („Zpátky k Bohu“).

1947 – Prabhupáda je Gaudíja Vaišnavskou společností obdařen titulem „Bhaktivédanta“.

1953 – Prabhupáda založil „Ligu oddaných“ v Džhansi. Zasvěcení prvního žáka, Áčárje Prabhakara.

1950 – Prabhupáda opouští rodinný život, vstupuje do stavu vánaprastha (do ústraní).

1959 – Prabhupáda přijímá sannjás (stav odříkání). Žije v chrámu Rádhá-Dámódara, kde začínás překladem Šrímad Bhágavatamu.

1960 – Prabhupáda vydává první knihu – Snadná cesta na jiné planety,

1962 – Prabhupáda vydává první svazek Šrímad Bhágavatamu (první část prvního zpěvu), v Dillí

1964 – Prabhupáda vydává druhý svazek Šrímad Bhágavatamu (druhá část prvního zpěvu).

1965 – Prabhupáda vydává třetí svazek Šrímad Bhágavatamu (třetí část prvního zpěvu).

1965 -13. srpna Prabhupáda odplouvá na Džaladutě z Kalkaty do USA. Prabhupáda přijíždí do USA(17. září) s posláním splnit přání duchovního mistra.

1966 – Založení ISKCONu – Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny. Prabhupáda zasvěcuje první“západní“ žáky.

1967 – Prabhupáda dokončuje překlad a komentář k Bhagavad-gítě. Poprvé navštěvuje Británii.

1968 – Vydání Bhagavad-gíty, takové, jaká je nakladatelstvím Macmillan.

1969 – Vydání Šrí íšópanišady. Prabhupáda dokončuje Nektar oddanosti. Instalace Božstev Rukminí-Dvárakanátha v Los Angeles a Rádhá-Londoníšvara v Londýně.

1970 – Prabhupáda oficiálně ustanovuje Správní radu (GBC).1971 – Prabhupáda poprvé navštěvuje Austrálii.

1972 – Prabhupáda zakládá pro vydávání svých knih nakladatelství Bhaktivédanta Book Trust. Položenízákladního kamene pro ISKCON Májápura pro chrám v Džuhu-Mumbái.

1973 – První návštěva Švédská. Instalace Božstev Rádhá-Parisíšvara v Paříži.

1974 – Prabhupáda dokončuje překlad a komentář Šrí Čaitanja Čaritámrity (17 svazků).

1975 – Slavnostní otevření chrámu Krišny a Balarámy ve Vrindávanu.

1976 – Prabhupáda zakládá vědecký ústav Bhaktivédanta Institute. Instalace Božstev na Fidži, v Detroitua otevření chrámu v Hajdarábádu.

1977 – 14. listopadu, Prabhupádův odchod z tohoto světa.

1986 – Dokončena stavba Prabhupádova Samádhi památníku ve Vrindávanu.

1995 – Dokončena stavba Prabhupádova Pušpa Samádhi památníku v Májápuru.

1996 – Oslava 100. výročí Prabhupádova příchodu.

Rozumím znamená provedu

Rozumím znamená provedu

 

Při situacích kdy se snažíme někomu předat fragment pravdy z posvátných knih občas vidíme, že lidé souhlasně kývou hlavou a na konci rozhovoru řeknou: „Rozumím“.

 

Védy definují dva druhy poznání- teoretické (gjána) a zrealizované (vigjána).

Teorie před praktikováním je třeba. Dodá nám pochopení důležitosti praxe a uvede do techniky jak praktikovat.

 

„Rozumím, rozumím“ lidé říkají a my se ptáme:  „Tak od teď to tak budete dělat?“

Odpověď je většinou: „Ne“.

 

Toto je téma pro šestileté dítě.

 

Kolik znáte dospělých a chápajících lidí ?

Pokora je síla

Když moderně vychovanému člověku řeknete slovo pokora, vybaví se mu něco nechtěného, nechutného a nepotřebného. Učí nás od mala jak být první, nejlepší, jedinečný…. Motivuje nás k tomu rodina, reklama, známkovací systém ve školách a milióny dalších věcí.

Paradoxně k tomu nakonec ze škol vylezou průměrně vzdělaní lidé, kteří se stávají podřízenými ve firmách, továrnách, kancelářích a podobně.

Po studiích hledají práci a jako pes prosí u dveří pánů, kteří jim v tom lepším případě nadiktují výši výdělku, délku pracovní doby a s tím i související životní styl. V tom horším je nepřijmou a rovnou je odmítnou.

Je to velice silná tendence vyplývající ze ztotožňování se s materiálním tělem, myslet si já jsem „někdo“ a to je moje, dokážu to a nikdo mi nebude říkat, co mám dělat ….

Co nejvíce pomáhá  osvobodit se z otročující nevědomosti je kvalitní vzdělání. Tím není umět papouškovat nekonečné informace, ale získat charakter, na základě kterého může být člověk skutečně úspěšný. Někdo může namítnout, že ti, kdo jsou dnes nejúspěšnější a silní charakter nemají a už vůbec nejsou pokorní. Zde je pak další otázka toho, co znamená být skutečně úspěšný. Mít peníze, moc, majetek, vliv a vždy poslední slovo možná zní lákavě, je- li to ale skutečný úspěch, zeptejme se těch, kteří těchto věcí dosáhli. Často bychom s nimi neměnili ani za celé jejich bohatství.

sevant

Posvátná kniha Šrímad Bágavatam(1.3.39) nás informuje, že v tomto světě mohou být úspěšní pouze ti, kteří dokážou klást kvalitní otázky. V dalších verších se dočteme, že dotazující musí být upřímný a pokorný a tázaný musí být kvalifikovaný.

Jak se pozná skutečná autorita se dočteme v kapitole „Kdo je skutečný guru“ v knize Vědecké poznání duše. Tyto principy platí pro každého, ať je to křesťan, budhista, hinduista, ateista, muž, žena, stařec nebo mladík. Přijmout tyto vzácné informace vyžaduje trochu pokory.

To největší bohatství je mít poznání. A to ne jen ledajaké poznání, ale opravdové poznání. Oponenti mohou říct, že opravdové poznání je pro každého něco jiného. Nejsou pokorní,  jako dítě v první třídě základní školy, které se hloupě bude hádat s učitelem co je písmeno „A“ a co ne. Takový student jistě bude mít ve škole problémy. Stejně tak ten, kdo nedokáže poznat skutečnou autoritu a neví jak se k ní správně chovat , bude mít problémy v životě. Pak nezáleží na tom kolik má peněz, jakou má moc. Ať už od ostatních nebo od zákonů materiální přírody, dostane reakce za svůj pyšný postoj.

Nedostatek pokory je to hlavní, co nás už po mnoho miliónů životů drží v koloběhu rození a smrti. Ten, kdo je pokorný, může získat od autorit opravdové poznání, na základě čehož bude mít správný charakter. Ten pak upoutá pozornost Krišny, který jediný může dát sílu překonat tvrdé zákony a osvobodit se z materiálního světa , kde se do nekonečna snažíme být silnější zvíře co požírá slabší.

NAUKA O SEBEREALIZACI

V této knize najdete články, rozhovory a přednášky světově známého duchovního učitele A.Č.Bhaktivédánty svámí Prabhupády

 

Můžete se těšit na témata jako jsou:

Transmigrace duše

Meditace pomocí transcendentáního zvuku

Ovládnutí mysli

Nejvyšší jóga

Rozdíl mezi tělem a duší

Mýtus o nouzi

Co je nutné k duchovnímu životu

Jak senaplňují dávná proroctví

Návod k míru

Postavte stát na duchovních základech

Cíl života a mnohé další

NOVÁ KNIHA – Nektar pokynů

Šríla Rúpa gosvámí je jeden z prominentních mistrů naší linie.

V této krátké knize dává velice přehledné instrukce k tomu, jak rychle pochopit a následovat podstatu filosofie Vědomí Krišny a Védské kultury.

 

Kniha je k dispozici na chcetevic@gmail.com

Tajemství síly ultimátních mystiků

Knížka je zvláště určena jako pomoc upřímným mladým oddaným, kteří se připojili k ISKCONu, ale zrovna tak je vhodná a zajímavá pro všechny oddané, kteří chtějí opravdu zlepšit svůj duchovní život. Doufám, že bude oceňována i brahmačárími, kteří už jsou nějakou dobu ve vědomí Krišny, a kteří mají základní pochopení o tomto hnutí a jeho filozofii,  a přesto by rádi dostali pokyny,  jak dosáhnout dalšího duchovního pokroku. Některé části knihy jsou více zaměřené k vedoucím oddaným, chrámovým prezidentům a jiným starším oddaným. Je v ní dostatek praktických rad a několik dalších částí, které z filozofického hlediska rozebírají směšnost takzvaného sexuálního štěstí.

 

Právě rozšiřujeme

  • Vědecké poznání duše se nachází již v tisících domácnostech. Kniha dokázala za pár desítek let změnit život mnoha lidem. Buďto ji znáte a máte ji rádi. Nebo ji máte, ale ani o tom nevíte. Pro jistotu se podívejte do své knihovny. Určitě by neměla chybět v každé civilizované rodině.

obsah napoví, jaká témata kniha obsahuje:

 

Někdo se může zeptat, proč ji stále distribuujeme, když už ji má tolik lidí… Naše vize je zaplavit svět knihami Šríly Prabhupády. A do této vize spadá i myšlenka, aby Vědecké poznání duše měli úplně všichni.

 

Nyní k dostání v autorizovaných vaišnavských centrech.

 

více info na 603 564 933 / chcetevic@gmail.com