Kdy už nebude třeba distribuce Prabhupádových knih ?

 

(CC Madhya 7.148)

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu Vāsudevu rovnĕž poučil, aby kázal o Kṛṣṇovi, a tak osvobozoval živé bytosti. Výsledkem bude, že ho Kṛṣṇa velmi brzy přijme jako svého oddaného.Význam: I když mĕl Vāsudeva Vipra lepru a velice trpĕl, Śrī Caitanya Mahāprabhu mu poté, co ho vyléčil, dal pokyn, ať káže nauku o vĕdomí Kṛṣṇy. Jediné, co Pán chtĕl na oplátku, bylo, aby Vāsudeva kázal Kṛṣṇovy pokyny a osvobozoval všechny lidské bytosti. To je metoda Mezinárodní společnosti pro vĕdomí Kṛṣṇy. Všichni členové této společnosti byli zachráněni z ohavných podmínek, ale nyní se vĕnují kázání nauky o vĕdomí Kṛṣṇy. Nejen, že jsou vyléčeni z nemoci zvané materialismus, ale také žijí velmi šťastné životy. Každý je přijímá jako velké oddané Kṛṣṇy a jejich vlastnosti jim jsou vidĕt přímo ve tvářích. Chce-li být nĕkdo uznán jako Kṛṣṇův oddaný, mĕl by se ujmout kázání podle pokynu Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Potom nepochybnĕ bez prodlení dosáhne lotosových nohou Śrī Kṛṣṇy Caitanyi, samotného Pána Kṛṣṇy. 

 

(CC Madhya 7.152)

Každý by se mĕl vĕnovat kázání po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To Pán Kṛṣṇa velmi ocení a rychle takové osobĕ projeví své uznání. Oddaný Śrī Caitanyi Mahāprabhua se ve skutečnosti musí zapojit do kázání, aby zvĕtšoval počet Pánových následovníků. Takovým kázáním opravdového védského poznání po celém svĕtĕ prospĕje celému lidstvu. 

 

(SB 1.18.18)

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl očistit ovzduší pokleslého světa rozesláním kvalifikovaných kazatelů po celé Zemi a je na Indech, aby se tohoto úkolu vědeckým způsobem ujali a vykonali tak tu nejlepší humanitární práci. Duševní nemoci současné generace jsou palčivější než tělesné nemoci, a proto je nyní zcela na místě neprodleně se ujmout kázání Śrīmad-Bhāgavatamu po celém světě. Mahattamānām abhidhāna znamená také slovník oddaných neboli kniha plná slov velkých oddaných. Takovým slovníkem slov oddaných a Pána jsou Vedy a s nimi jejich doprovodná literatura, zvláště Śrīmad-Bhāgavatam. 

Dokud nĕkdo není prvotřídní oddaný, nemůže být kazatelem. Kazatel je obvykle oddaný nejvyššího stupnĕ, ale aby se mohl přiblížit lidem, musí rozlišovat mezi oddanými a neoddanými. Pokročilý oddaný jinak takové rozdíly nedĕlá. Naopak, neustále vidí, že každý slouží Pánu. Pokud se však zapojí do kázání, musí mezi lidmi rozlišovat a chápat, že nĕkteří lidé se oddané službĕ Pánu nevĕnují. S tĕmi nevinnými, kteří nevĕdí, jak Pána uctívat, pak musí mít soucit. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.45) jsou znaky nejpokročilejšího oddaného popsány takto:

sarva-bhūteu yapaśyed bhagavad-bhāvam ātmanabhūtāni bhagavaty ātmany ea bhāgavatottama

„Pokročilý oddaný vidí všechny živé bytosti jako nedílné části Nejvyšší Osobnosti Božství. Všichni jsou v Kṛṣṇovi a Kṛṣṇa je zároveň ve všech. Takový pohled může mít pouze ten, kdo je velice pokročilý v oddané službĕ.“ 

Nemĕli bychom povrchnĕ studovat mnoho různých písem jen proto, abychom byli schopní předkládat odkazy a rozšiřovat výklady.“Význam: Človĕk by nemĕl povrchnĕ studovat nĕjakou knihu jen proto, aby se pak předvádĕl jako velký učenec odkazující se na písma. V našem hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy jsme proto studium védské literatury omezili na Bhagavad-gītu, Śrīmad-Bhāgavatam, Caitanya-caritāmtu a Bhakti-rasāmta-sindhu. Tyto čtyři knihy pro kázání stačí. Stačí k pochopení filosofie a šíření misionářských činností po celém svĕtĕ. Pokud nĕkdo studuje určitou knihu, musí to dĕlat zevrubnĕ. Taková je zásada. Důkladným studiem omezeného počtu knih lze pochopit celou filosofii. (CC Madhya 22.118)

Někdy začínající oddaný s veškerými předepsanými potřebami uctívá Pána jako Božstvo, ale jelikož je plný zášti vůči zmocněným oddaným Pána Viṣṇua, Pán není s jeho oddanou službou nikdy spokojen.Význam: Uctívání Božstva je zvláště určené k očištění začínajících oddaných. Kázání je však důležitější. V Bhagavad-gītě (18.69) je řečeno: na ca tasmān manuyeu kaścin me priya-kttama— oddaný, který chce získat uznání Nejvyšší Osobnosti Božství, musí kázat o slávě Pána. Ten, kdo uctívá Božstvo, proto musí být ke kazatelům nesmírně uctivý; jinak tím, že bude pouze uctívat Božstvo, zůstane jen na nižším stupni oddanosti. (SB 7.14.40)

Všechny živé bytosti, které postrádají vědomí Kṛṣṇy, podléhají utrpení hmotné existence, a proto je povinností všech oddaných šířit vědomí Kṛṣṇy všude, po celém světě. Toto kázání je nejlepší dobročinností. (SB 7.7.53)

Každý by se mĕl radĕji snažit kázat učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua ve všech částech svĕta, a tak dosáhnout úspĕchu v duchovním životĕ. Pokud nĕkdo v kázání není moc zkušený, může zpívat v ústraní a vyhýbat se špatné společnosti, ale pro toho, kdo je skutečnĕ pokročilý, není kázání a setkávání se s lidmi, kteří se nevĕnují oddané službĕ, nijak na závadu. Oddaný poskytuje neoddaným svoji společnost, ale jejich špatným chováním se nenechá ovlivnit. Jednání čistého oddaného dává i tĕm, kteří postrádají lásku k Bohu, nadĕji, že se jednoho dne stanou oddanými Pána. (CC 7.92)

Kázání může být obtížným, nevděčným úkolem, ale kazatel se musí řídit pokyny Nejvyššího Pána a nebát se materialistů. (SB 6.5.39)

Kázání je nutné neustále. Bez kázání skončí Hnutí. A rozdávání Prabhupádových knih je velmi dobrou formou kázání. Knihy Šríly Prabhupády jsou jako úhledně zabalená bomba, která přistane do mikrosvěta materialisticky a démonsky smyšlejících lidí. Čtení těchto knih je jako červotoč, který začne dotyčného hlodat v mysli a nenechá ho napokoji. Mezi lidmi existují tak rozdílné koncepty toho, co je smyslem života. Materialisticky smýšlející člověk si po přečtení Prabhupádovi knihy může pomyslet: “Jak to někdo dokáže takové “kraviny” psát? Co je to za nesmyly?” Rozdílnost myšlení může dotyčného velmi rozčílit. Ovšem může

nadále nad textem meditovat. “Ta okázalá tvrzení o existenci Boha. Taková drzost!” “Já jsem přece středem světa!” “Krišnovi závidím vše. Jeho krásu, jeho prestiž, jeho dokonalost. Nepředstavitelně mě rozčiluje!” Pomyslí si. Tak je nucen alespoň nachvíli se zamyslet nad svou existencí a tím je dosaženo prvotního úspěchu. Vědomí Krišny se dlouhodobě zabydlí v jeho mysli. Ani nemusí tušit, že takto se může dostat na úspěšnou životní cestu, bude-li nadále zkoumat tato tvrzení. Možná knihu na chvíli odhodí, aby si ulevil, ale stále může být na dosah k dalšímu přečtení.

Kdykoliv později se může rozhodnout tyto “pravdy” o Bohu hlouběji prozkoumat a ze své pozice egoisty s nabubřelým vědomí se jistě pokusí vlastní logikou vyvrátit taková tvrzení, ale při rozhovorech s pokročilým oddaným Pána jeho názory neobstojí.

Někteří si to bohužel nepřiznají a tak si stále stojí za svou “pravdou”, neboť jsou hrdi na to, co sami vymysleli. Jsou falešně hrdí na své výroky. Nepřiznají, že se mílí, protože by to znamenalo i přiznat, že nejsou ti nejlepší. Jsou schopni pro zachování svého postavení udělat cokoliv. Mnoho odporných činů . Třeba i pro svou pravdu zabít jiné. A to je opravdu děsivé. Netuší, že jsou pod vlivem pout iluzorních představ, kterým slouží.
Oddaní se ovšem strachovat nemusí. Jsou pod ochranou Nejvyššího Pána, kterému jsou velmi drazí, neboť mu prokazují láskyplnou oddanou službu. V Bhagavad Gítě (9.31) říká samotný Pán, Nejvyšší Osobnost Božství: “kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati” “Ó synu Kuntī, směle vyhlas, že Můj oddaný nebude nikdy zničen.”

Distribuce knih nemůže nikdy přestat. Není možné ji zastavit. Vědomí Krišny tu bude neustále za jakýchkoliv hmotných podmínek v srdcích a myslích upřímných oddaných.

V hmotné světě například člověk může zastavit i věci zdánlivě nestavitelné. Například rozjetý vlak můžeme zlovolně zastavit, pokud se dá na koleje dostatečné množství materiálu, který převýší hybnou energii vlaku. Ale jak chcete zastavit něco, co je čistě duchovní? Nemůžete zastavit něco, co je čistě duchovní a transcendentální. To není možné. Ten, kdo celý život žije v zajetí hmotně-iluzorních přestav a nestálých jmen nemá nad tímto žádnou moc. Démoni, kteří neustále plánují, jak se sami stanou Nejvyššími. Ale ani démoni jako Rávana, Kansa či Hiranjakašipu nemohou uspět.

Transcendentální plány prosté všech hmotných znečištění. Pánovy oddané a Pána samotného nikdo nezastaví. Rozdávání transcendentální Krišna si vědomé literatury Šríly Prabhupády a dalších áčárjů správné sampradáji musí nadále pokračovat za každou cenu.

Kdyby tehdy démonští představitelé Spojených států amerických opravdu věděli, co opovážlivého založil Šríla Prabhupáda za světovou organizaci v “jejich” zemi, jistě by se pokusili potlačit vznik a rozvoj Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny hned v počátku. Ovšem vůlí Nejvyšší Prozřetelnosti se vše událo dle plánů Jeho plánů a ve skutečnosti i na Jeho území, a tak tu dnes můžeme sledovat, jak explozivně se Hnutí pro vědomí Krišny šíří odlišnými kulturami a komunitami napříč celým světem. Nepochybně toto šíření vědomí Krišny nemůže nikdo zastavit. Jen blázen by zkusil jít proti tomu. Nakonec všechny snahy těchto bláhových pošetilců budou smeteny. Jsou odsouzeny k nezdaru již od samého začátku. Prakticky vše, co nemá spojení s Nejvyšším, bude dříve nebo později zmařeno.

Vzdávám tedy poklony a uctivě se klaním všem, kteří mají správné vědomí, rozdávají knihy Šríly Prabhupády a jsou v tomto úsilí připraveni, navzdory všem těžkostem pokračovat, dokud je Pán nezavolá zpět domů.

 

Bhagavad Gítá, taková jaká je

  Tato kniha je drahokamem duchovního poznání. Byla pečlivě zasazena do napínavého a strhujícího děje Mahábháraty, který vrcholí vyslovením Bhagavad-gíty…

Šrí Krišna přednesl sedm set veršů Gíty, aby vedl svého důvěrného přítele Ardžunu v nelehké životní situaci.

Moudrost Bhagavad-gíty ale nebyla určena jen jemu. Všichni mají stejné právo ji vyslyšet, neboť přináší poznání o povaze člověka, přírody, Absolutní Pravdy, živých bytostí i o jejich vztahu k Nejvyšší Duši. Šrí Krišna učí Ardžunu o způsobu, jakým dosáhnout seberealizace, která je skutečným smyslem lidského života a přináší vše, po čem každý ve své podstatě touží.

Aby byl celý překlad autentický, vědecký a měl zcela jasný smysl, Šríla Prabhupáda uvádí nejprve původní text v sanskritu, jeho přepis do latinského písma, dále překlady jednotlivých slov, celý překlad verše a nakonec podrobný výklad vycházející z komentářů velkých učitelů (tzv. áčárjů). Kniha je doplněna vysvětlivkami ke čtení sanskritu (sanskritskou abecedou a klíčem k výslovnosti sanskritu), dále rejstříkem veršů z Bhagavad-gíty i citovaných veršů a všeobecným rejstříkem. Bhagavad-gítá taková, jaká je mimoto obsahuje slovník použitých sanskritských výrazů.

► Slýcháváte pojmy jako karma, reinkarnace, jóga, rozšiřování vědomí, samádhi, Absolutní Pravda nebo Bůh apod., ale nevíte přesně, co si pod nimi představit?

► Chcete proniknout do tajů pradávné védské moudrosti, nauky některým možná známé, přesto často mylně chápané?

► Pročetli jste mnoho knih o východní moudrosti, a přesto nemáte vůbec jasno? Nebo jste nepřečetli ještě žádnou knihu, která by toto téma vysvětlovala uceleně a bez zkreslování?

► Hledáte pravou, osvědčenou a bezpečnou cestu duchovního života, praktickou i dnes?

► Nebo si jen chcete rozšířit obzor, dozvědět se něco nového?

…tak čtěte Bhagavad-gítu takovou, jaká je.

Duchovní generál

Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Swámí Prabhupáda

as. Šríla Prabhupáda

Několik set let si mudrci z tradice Gaudíya Vaišnava lámali hlavu nad tím, co znamená Gourangův výrok „Mahámantra se bude zpívat v každém městě a v každé vesnici.“

Čajtanja Maháprabhu (Gouranga), známý také jako Zlatý Avatár, prohlásil tuto slavnou větu zhruba před pěti sty lety v Bengálsku. On Samotný je Nejvyšším Pánem, Krišnou, který sestupuje do hmotného světa proto, aby ustanovil náboženské zásady a předvedl svoje božské schopnosti.

I přes Jeho absolutní moc však šířil učení o juga dharmě, nevhodnějším procesu pro tento věk, pouze na území Indie. Za svůj život ji obcestoval několikrát dokola.

Trvalo to několik set let, než se to, co nám zde Pán Gouranga zanechal, dostalo za hranice Indického poloostrova.

Byly zde snahy několika odevzdaných mistrů a jejich mnohých žáků rozšířit tuto vznešenou nauku o dokonalosti života za hranice svojí země. Nikdo však neměl takový úspěch jako  Šríla Prabhupáda.

S plnou koncentrací a vírou v pokyny svého duchovního mistra se na jeho pokyn vydal na sklonku svého života přinést poselství bhaktijógy zbytku světa.

Poslední roky jeho života vyprávějí  strhující příběh o tom, jak se prakticky z ničeho podařilo postavit celosvětovou společnost pro vědomí Krišny.

Celoživotní přípravy a dlouhodobá koncentrace na pokyny předcházejících mistrů daly schopnost Prabhupádovi uchvátit pozornost statisíců následovníků po celém světě. Jeho vlastní charakter a osobní příklad skutečného sádhua (světce) byly hlavní zbraní, kterou dobyl srdce svých žáků.

Když se v sedmdesátých letech v bengálsku slavilo výročí příchodu Pána Gourangy,  Šríla Prabhupáda rozděloval svým nejlepším žákům světové kontinenty pro zodpovědné pokračování jeho mise.

Oproti ostatním duchovním tradicím, mise ISKCONu trvá jen velmi krátkou dobu, ale je prakticky známý po celé planetě.

V té době už je všem úplně jasné, kdo je ten generál, díky kterému se statisíce a miliony vojáků duchovní armády vydají do všech měst a vesnic, aby osvobodili pokleslé duše od utrpení materialsmu.

VÝZNAMNÁ DATA ŽIVOTA

1896 – Narození v Kalkatě,

19011. září. – První festival Ratha-játra.

1902 – Prabhupáda začíná uctívat Rádhu a Krišnu.

1916 – Prabhupáda studuje filozofii na škole Scottish Churches‘ College v Kalkatě.

1918 – Prabhupáda vstupuje do grihastha-ášramu (žení se).

1920 – Prabhupáda dokončuje čtyřleté studium a získává bakalářské vzdělání.

1921 – Prabhupáda pracuje jako asistent v Bosého laboratoři. Připojuje se ke Gándhího hnutí. Jehomanželka porodila prvního syna.

1922 – Prabhupáda potkává svého budoucího duchovního mistra, Šrílu Bhaktisiddhántu Sarasvatího,který mu dal pokyn ke kázání na západě v anglickém jazyce.

1925 – První návštěva Vrindávanu.

1928 – Prabhupáda pomáhá s otevřením centra Gaudíja Mathu v Allahabádu.

1932 – Prabhupáda je obřadně zasvěcen Bhaktisiddhántou Sarasvatím.

1934 – Prabhupáda pomáhá s otevřením centra Gaudíja Mathu v Gowalia Tank.

1935 – Prabhupáda dostává od svého duchovního mistra pokyn k vydávání knih a stavění chrámů.

1936 – Prabhupáda dostává poslední pokyn od svého duchovního mistra, aby kázal na západě.

1944 – Prabhupáda začíná vydávat magazín Backto Godhead („Zpátky k Bohu“).

1947 – Prabhupáda je Gaudíja Vaišnavskou společností obdařen titulem „Bhaktivédanta“.

1953 – Prabhupáda založil „Ligu oddaných“ v Džhansi. Zasvěcení prvního žáka, Áčárje Prabhakara.

1950 – Prabhupáda opouští rodinný život, vstupuje do stavu vánaprastha (do ústraní).

1959 – Prabhupáda přijímá sannjás (stav odříkání). Žije v chrámu Rádhá-Dámódara, kde začínás překladem Šrímad Bhágavatamu.

1960 – Prabhupáda vydává první knihu – Snadná cesta na jiné planety,

1962 – Prabhupáda vydává první svazek Šrímad Bhágavatamu (první část prvního zpěvu), v Dillí

1964 – Prabhupáda vydává druhý svazek Šrímad Bhágavatamu (druhá část prvního zpěvu).

1965 – Prabhupáda vydává třetí svazek Šrímad Bhágavatamu (třetí část prvního zpěvu).

1965 -13. srpna Prabhupáda odplouvá na Džaladutě z Kalkaty do USA. Prabhupáda přijíždí do USA(17. září) s posláním splnit přání duchovního mistra.

1966 – Založení ISKCONu – Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny. Prabhupáda zasvěcuje první“západní“ žáky.

1967 – Prabhupáda dokončuje překlad a komentář k Bhagavad-gítě. Poprvé navštěvuje Británii.

1968 – Vydání Bhagavad-gíty, takové, jaká je nakladatelstvím Macmillan.

1969 – Vydání Šrí íšópanišady. Prabhupáda dokončuje Nektar oddanosti. Instalace Božstev Rukminí-Dvárakanátha v Los Angeles a Rádhá-Londoníšvara v Londýně.

1970 – Prabhupáda oficiálně ustanovuje Správní radu (GBC).1971 – Prabhupáda poprvé navštěvuje Austrálii.

1972 – Prabhupáda zakládá pro vydávání svých knih nakladatelství Bhaktivédanta Book Trust. Položenízákladního kamene pro ISKCON Májápura pro chrám v Džuhu-Mumbái.

1973 – První návštěva Švédská. Instalace Božstev Rádhá-Parisíšvara v Paříži.

1974 – Prabhupáda dokončuje překlad a komentář Šrí Čaitanja Čaritámrity (17 svazků).

1975 – Slavnostní otevření chrámu Krišny a Balarámy ve Vrindávanu.

1976 – Prabhupáda zakládá vědecký ústav Bhaktivédanta Institute. Instalace Božstev na Fidži, v Detroitua otevření chrámu v Hajdarábádu.

1977 – 14. listopadu, Prabhupádův odchod z tohoto světa.

1986 – Dokončena stavba Prabhupádova Samádhi památníku ve Vrindávanu.

1995 – Dokončena stavba Prabhupádova Pušpa Samádhi památníku v Májápuru.

1996 – Oslava 100. výročí Prabhupádova příchodu.

Rozumím znamená provedu

Rozumím znamená provedu

 

Při situacích kdy se snažíme někomu předat fragment pravdy z posvátných knih občas vidíme, že lidé souhlasně kývou hlavou a na konci rozhovoru řeknou: „Rozumím“.

 

Védy definují dva druhy poznání- teoretické (gjána) a zrealizované (vigjána).

Teorie před praktikováním je třeba. Dodá nám pochopení důležitosti praxe a uvede do techniky jak praktikovat.

 

„Rozumím, rozumím“ lidé říkají a my se ptáme:  „Tak od teď to tak budete dělat?“

Odpověď je většinou: „Ne“.

 

Toto je téma pro šestileté dítě.

 

Kolik znáte dospělých a chápajících lidí ?

Pokora je síla

Když moderně vychovanému člověku řeknete slovo pokora, vybaví se mu něco nechtěného, nechutného a nepotřebného. Učí nás od mala jak být první, nejlepší, jedinečný…. Motivuje nás k tomu rodina, reklama, známkovací systém ve školách a milióny dalších věcí.

Paradoxně k tomu nakonec ze škol vylezou průměrně vzdělaní lidé, kteří se stávají podřízenými ve firmách, továrnách, kancelářích a podobně.

Po studiích hledají práci a jako pes prosí u dveří pánů, kteří jim v tom lepším případě nadiktují výši výdělku, délku pracovní doby a s tím i související životní styl. V tom horším je nepřijmou a rovnou je odmítnou.

Je to velice silná tendence vyplývající ze ztotožňování se s materiálním tělem, myslet si já jsem „někdo“ a to je moje, dokážu to a nikdo mi nebude říkat, co mám dělat ….

Co nejvíce pomáhá  osvobodit se z otročující nevědomosti je kvalitní vzdělání. Tím není umět papouškovat nekonečné informace, ale získat charakter, na základě kterého může být člověk skutečně úspěšný. Někdo může namítnout, že ti, kdo jsou dnes nejúspěšnější a silní charakter nemají a už vůbec nejsou pokorní. Zde je pak další otázka toho, co znamená být skutečně úspěšný. Mít peníze, moc, majetek, vliv a vždy poslední slovo možná zní lákavě, je- li to ale skutečný úspěch, zeptejme se těch, kteří těchto věcí dosáhli. Často bychom s nimi neměnili ani za celé jejich bohatství.

sevant

Posvátná kniha Šrímad Bágavatam(1.3.39) nás informuje, že v tomto světě mohou být úspěšní pouze ti, kteří dokážou klást kvalitní otázky. V dalších verších se dočteme, že dotazující musí být upřímný a pokorný a tázaný musí být kvalifikovaný.

Jak se pozná skutečná autorita se dočteme v kapitole „Kdo je skutečný guru“ v knize Vědecké poznání duše. Tyto principy platí pro každého, ať je to křesťan, budhista, hinduista, ateista, muž, žena, stařec nebo mladík. Přijmout tyto vzácné informace vyžaduje trochu pokory.

To největší bohatství je mít poznání. A to ne jen ledajaké poznání, ale opravdové poznání. Oponenti mohou říct, že opravdové poznání je pro každého něco jiného. Nejsou pokorní,  jako dítě v první třídě základní školy, které se hloupě bude hádat s učitelem co je písmeno „A“ a co ne. Takový student jistě bude mít ve škole problémy. Stejně tak ten, kdo nedokáže poznat skutečnou autoritu a neví jak se k ní správně chovat , bude mít problémy v životě. Pak nezáleží na tom kolik má peněz, jakou má moc. Ať už od ostatních nebo od zákonů materiální přírody, dostane reakce za svůj pyšný postoj.

Nedostatek pokory je to hlavní, co nás už po mnoho miliónů životů drží v koloběhu rození a smrti. Ten, kdo je pokorný, může získat od autorit opravdové poznání, na základě čehož bude mít správný charakter. Ten pak upoutá pozornost Krišny, který jediný může dát sílu překonat tvrdé zákony a osvobodit se z materiálního světa , kde se do nekonečna snažíme být silnější zvíře co požírá slabší.

Zvířata

Často náš mistr používá pro lidi bez duchovního zaměření označení „prasata, psi, osli…“ Někomu to připadá moc přísné , nebo dokonce neslušné.

Jaký je ale rozdíl mezi oslem, který celý den těžce pracuje a večer dostane trochu nažrat, od člověka, který celý den těžce pracuje a večer dostane to samé co dostal osel?

Jsou na světě lidé. kteří se považují za zvíře. Tací často rádi využívají zvířecích tendencí, ale málo naplňují zvířecí přirozenost. Například člověk chce mít nevázaný sex jako zvířata, ale když k němu má dojít, nejsou ochotni vzít zodpovědnost za vzniklé následky. Proto používají mnoho nepřirozených a často nezdravých prostředků, aby zabránili početí,

Člověk mezi všemi životnímy druhy nejdéle dospívá. Je to dáno tím, že se často dožívá delšího věku než ostatní zvířata, ale také tím, že to, co musí pro svůj život znát,  je mnohem širší spektrum informací. Málokterému dítěti se ale chce studovat. Bez patřičného vzdělání má však jen malou naději na úspěch v lidském houfu.

Zhruba osmdesát procent aktivit, které člověk dělá, jsou konány za účelem získání potravy. Lidé rádi jí, stejně jako prasátka.Člověk se ale zaplétá do složitých sítí podniků a organizace a bere mu to velkou část jeho energie. Jen málokdo může žít tak, že čeká, kdy mu kdo něco přinese a zbytek dne jen ležet a spokojeně užívat života.

Většina lidí, dokonce i těch hodně bohatých, musí pracovat. Jen málokdo se ale spokojí s odměnou v podobě stravy a ubytování.

 

V mnohých ohedech jednáme jako zvířata. Nakonec jsme ale nuceni žít lidský život se všemi jeho „komplikovanými“ odlišnostmi,

 

 

Fet a duchovní svět

NÁSLEDUJE ROZHOVOR MEZI STUDENTKOU ADIKTOLOGIE A MNICHEM, KTERÝ MÁ ZKUŠENOSTI S BRANÍM OMAMNÝCH LÁTEK

[20:29:43] T: zdravím 🙂

prvni otazka ?

[20:36:01] T: Co jste užíval a proč jste začal? 🙂

[20:37:18] MAD: nikotin,ALKOHOL, thc, lsd, psylocibin a neco malo z dalsich prirodnich oblbovaku proc? protoze ovce dela to co zbytek stada

[20:38:05] T: přizpůsobil jste se tedy okolí/partě, chápu-li to dobře?

[20:38:10] MAD: jj

[20:38:47] T: jak dlouho jste užíval? (v řádech měsíců či let)

[20:39:22] MAD: od lehcich po tvrdsi, od patnacti do dvaceti

[20:39:51] T: Co vám to v té době dávalo?

[20:41:12] MAD: pocit ze jsem normalni ovce, nekdy radost, nekdy halucinace, vize …

[20:41:31] T: Když se na to ohlédnete zpětně, co vám to vzalo?

[20:41:36] MAD: cas         ….        cas pochopit realitu. a taky trochu toho zdravi, mentalniho i fyzickeho

[20:43:08] T: Kdy přišla ta chvíle pro změnu? Takový ten „aha efekt“, že jste si řekl, tak takhle dál tedy ne?

[20:44:15] MAD: kdyz jsem zacal naslouchat guruovi skrze jeho knihy

[20:44:52] T: Kde jste se k tomu dostal prvně?

[20:46:40] MAD: dostal jsem ji od jednoho jeho zaka, ktery je distribuoval po domech. dnes sam delam tuto sluzbu, tento mesic slavim seste profesni narozeniny, predsevzal jsem si pred par lety, kdyz jsem zacinal, ze bych se chtel odvdecit temto lidem a delat tu samou sluzbu aspon deset let meho zivota. cim dele to delam, tim vice nachazim

[20:48:38] T: Byl by jste schopen popsat svou víru? a říct, jaké místo má ve vašem životě?

[20:52:03] MAD: jedna se o teistickou cestu (na jejimz konci je timpadem Buh). je to autorizovany proces predavany tisicemi let starou linii mistru a podlozeny posvatnymi texty (védami). v mem zivote zaujima prioritni misto. jelikoz ziju jako mnich v chramu, cely zivot je tim do detailu ovlivnen

[20:56:18] T: když jste přestával brát drogy a nacházel svou víru, jaké si sebou ta doba nesla pocity a emoce? (například něco, co vám přišlo náročné a uvádělo vás to do rozpaků? nebo nějaké zaplnění v duši, které tam chybělo..)

[20:58:37] MAD: byla to doba absolutniho nadseni, vsechno nove exoticke, ciste jasne a plne duchovni. duchovni znamena odpoutane od telesnych zadosti. narocne prestavat delat po dvaceti letech bylo vsechno, co se neslucuje s bhaktiyogou. ale princip vyssi chuti je dobry motor zenouci k vyssim cilum

[21:01:16] T: Super! 🙂

Teď ta podle mě nejtěžší otázka.

Myslíte si, že mají drogy a vnitřní spiritualita jedince něco společného? (mohou například nabízet v jisté době podobné pocity? Dávají cesty, jistoty?)

[21:03:42] MAD: podobne pocity davaji, ale jenom podobne. ten hlavni rozdil je, ze drogy davaji jenom fatamorganu oazy, ale spiritualita dava realnou oazu. cesta drog vede do pekla a cesta seberalizace vede k dokolnalosti

[21:04:36] T: (y) tahle odpověď se mi moc líbí!! 🙂

To je všechno, ještě máte 25 minut na spánek k dobru! :))

[21:04:51] T: moc si vašeho času vážím, děkuji!!!

[21:05:39] MAD: ve skutecnosti uz 4 minuty pretahuju. stihl sem ale u toho vyridt hromadu dalsich mejlu:)

[21:06:40] T: Jé, tak aspoň tak! 🙂

[21:06:46] MAD: o tomto tematu je jedna kratka pasaz (jsou to asi jen tri komixova okna). poslu to do emailu. uz sem poslal fotky naseho gurua a neco z naseho zivota.

[21:07:18] T: děkuji 🙂

[21:07:30] MAD: me by take zajimalo, proc cloveka vaseho typu zajima tato souvislost drog a duchovni cesty. nejaka podobna zkusenost ?

[21:07:30] T: byla jsem se podívat na farmě před několika měsíci

[21:10:42] T: No, já jsem drogy nikdy neužívala, ale pracuji v nízkoprahu pro drogově závislé a mam pocit, že naši klienti jsou více než si většinová společnost myslí. Jsou otevření a vnímaví. Když jsem se pak začla zajímat o historii drog a zaměřila se na šamanismus, kde šel člověk ruku v ruce s přírodou bez materialistických potřeb, říkala jsem si, že dnešnímu člověku spirituální vyžití chybí a ta droga ho lehce otvírá. Dává tu fatamorganu, jak jste napsal 🙂

Navíc sama sebe posledních několik let hledám, poslední dobou se hodně modlím, začla jsem si po večerech čentovat takový svoje děkovný a odpouštěcí projevy.. Formuji se a říkala jsem si, že by i pro mě mohlo být přínosné napsat tuto práci a dozvědět se o jiných lidech jak to mají 🙂

[21:12:24] MAD: pak mohu jen doporucit cist knihy srily prabhupady a zpivat mantru hare krisna. nejlepe poradne nahlas a ve spolecnosti ostatnich bhaktiyoginu !:)

[21:15:06] T: V tomhle životě jsem se uplně v kršna vědomí zatím nenašla 🙂 Ráda si o tom něco poslechnu, dokonce i přečtu a beru to jako nesmírnou inspiraci a takhle to mám s většinou náboženských směrů v tuto chvíli 🙂 Myslím, že to bude chtít ještě nějaký čas dojít do toho konkrétního směru.. a možná i nějaký další život 🙂

[21:16:50] T: Ty fotky jsou úžasné. Jde z nich neskutečná energie, děkuji moc! 🙂

[21:21:55] MAD: nemame jistotu co budeme v pristim zivote. chceme li vychutnat sladkost ovoce bhakti, musime se zakousnout. prakticky to znamena zacit praktikovat. klidne doma. čentovat ne jen tak neco, ale velkou mantru  HARÉ KRŠNA, HARÉ KRŠNA, KRŠNA KRŠNA, HARÉ HARÉ, HARÉ RÁMA, HARÉ RÁMA, RÁMA RÁMA, HARÉ HARÉ. pak se jeste nehrabat v hromade knih od podvodnych guruu, ale cist knihy srily prabhupady. ten odnaucil brat omamne latky miliony lidi. a to jen skrze jeho knihy. ja a muj zivot samotny jsme toho dukazem

[21:24:55] T: Nějak se nejsem schopná identifikovat s něčím, co nepochází přímo odsud, ale zase na druhou stranu většina náboženských směrů má původ na východě 🙂

Můžu mít ještě jeden, spíš takovej zvědavostní dotaz, máte-li po ruce „život pochází ze života“? 🙂

[21:26:39] MAD: mam to v txt souboru

[21:28:45] T: To tam asi nebudete mít… Když jsem tu knížku otevřela hned z druhé stránky na mě vykoukl obrázek 🙂 skládá se z 9 koleček. Ve středovém kolečku je napsaná maha mantra v ní člověk s flétnou a kolem v kolečkách zvířata, hrozně mě zajímá význam 🙂 Připadá mi neskutečně geniální, ale zatím mi nikdo nebyl schopen odpovědět na jeho význam 🙂

[21:32:05] MAD: poslal jsem to mejlem je to ten obrazek ?

[21:32:44] T: Anooo (heart) Miluju ten obrázek!!!!!  nevim jaký má význam, ale jde z něj něco, co mi připadá velmi pozitivně laděné 🙂 takové čisté 🙂

[21:34:37] MAD: mam jich vice, muzu je poslat. ve skutecnosti mam stovky obrazku s krisnou. vsechny jsou positivni a ciste. popisuji totiz duchovni svet

[21:38:34] T: jůůů to telátko 🙂 Zamilovala jsem se na farmě do vašich kraviček! 🙂

[21:38:49] MAD: ten prvni oblibeny popisuje krisnu jako pana vsech stvorenych bytosti v hmotnem svete, kde se neustale prerozuji, nez konecne zacnou zpivat jeho jmeno a vrati se k nemu domu

[21:39:42] MAD: to co nejvic potrebuje hnuti hare krisna v cechach jsou lidi, kteri miluji kravy a duchovni veci.

[21:39:55] T: Děkuji!!!

[21:40:31] T: nevím, jestli to je nějak pomocné vašemu hnutí 🙂 pomocnější pravděpodobně bude, že minimálně jednou za tejden chodím pro vaše kokosky! 😀

[21:41:25] MAD: mel jsem moznost nekolik let se o kravy osobne starat. miluju je dodneska stale se o ne staram. cekame na to, az prijde nejaka gopí nebo gopa budeme moci rozsirit stado a take produkci mleka

[21:41:50] T: (y) Super!!! Sou úžasné

[21:42:37] T: V budoucnu mam v plánu si krávu pořídit.. Dost lidí mi říká, že jsem se zbláznila, ale jsou to nádherné a inteligentní bytosti 🙂

 [21:43:25] MAD: porid si ji na farme krisnuv dvur, muzes si jednu adoptovat, sponzorovat a hezky se oni starat

[21:43:32] T: A naprosto chápu, proč některým lidem připadají úctyhodné, protože opravdu jsou!

[21:43:43] T: je to z ruky 🙂

[21:44:08] MAD: jen tri kroky : chtit to udelat, odhodlat se a udelat to!

[21:45:07] MAD: jezdil jsem do chramu kazdy vikend 150 kilometru na dvouhodinovej program a v devet vecer stejnej kus zpatky. mel jsem touhu ziskat nektar bhakti a dostal jsem ho naplno

[21:46:00] T: Je super vidět člověka, který se v tomhle světě byl schopen najít! 🙂

[21:46:11] T: a už přetahujem zase!!!! 😀

[21:47:05] T: No budu se tam na vás muset  přijet zase někdy podívat v neděli, chybí mi prasadam :))

[21:47:26] MAD: muzem se potkat v realnem svete, treba pri kydani hnoje na krisnove dvore!budu se tesit na osobni setkani na ceste k dokonalosti

[21:48:46] T: v květnu po absolutoriu plánuju nějakej duchovní rozvoj, proč si ho nespojit i s kršna farmou! 🙂

[21:50:11] T: ještě jednou hrozně moc děkuju za to, že jsme spolu mohli tuto dobu konverzovat 🙂 opravdu mi to moc pomohlo!

Přeji krásný zbytek večera a dobrou noc 🙂

[21:50:36] MAD: hare krisna

Absolutno v jedné větě

Řekne li někdo, že vše je relativní ale stoprocentně si stojí za svým názorem, automaticky tím popírá relativitu svého závěru a tím dokazuje opak, že alespoň jedna věc musí být absolutní a tou jest jeho nesmyslný závěr.

Abstinující materialista

Při své misionářské činnosti potkávám občas lidi, kteří se znechuceně po pár mých slovech o seberealizaci zeptají:   „A vy už jste svatej?“

Je mi líto, že to na mě nepoznají, ale vetšinou jím odpovím že ještě nejsem, ale pracuju na tom. Nejsem spiritualista, ale jen abstinující materialista. Dávám si pohov od požívání si materiální energie tím nejhrubším a sobeckým způsobem. Cítím úlevu. Už to dodržuju víc než polovinu života. Můžu tak snadno posoudit, co je lepší.

Doporučuju všem materialistům a ateistům, aby si taky občas udělali duchovní rehabilitaci a pozorovali jak se jim a jejich mysličce uleví.

Diamantový prsten

Jednou jsem stopoval a zastavil mi borec s luxusním BMW. Hned jsme se začli velmi otevřeně bavit. Jako obvykle jsem se nejdřív ptal spíš já jeho, kdo je co dělá a jak ho to baví.
Zjistil jsem, že má několik heren v malém městečku, kde jsem se shodou okolností narodil. Vím jak to tam vypadá a co je za energii kolem. Nechtěl bych to mít na hlavě. Asi mu to ale nese, tak si neuvědomuje to karmický břemeno.

Pak se začal spíše ptát on. Kam že to jedu a proč stopuju. Tak jsem mu vysvětlil, že jedu do chrámu, že se zajímám o meditaci a jedu na víkend mezi mnichy.

Vykládal jsem mu základ fiozofie našeho mistra a mluvil jsem o svých zážitcích mimo smyslové vnímání. Kupodivu ho to docela zajímalo.

Asi po půl hodině, co jsem opěvoval to, čemu se teď věnuju, se mě zeptal na  jednoduchou otázku: „Když je to tak úžasný, jak říkáš, proč nevidíme všude kolem sebe mnoho lidí, kteří by to také dělali?“

Tenkrát sem mu neuměl dost dobře odpovědět, něco jsem plácnul a v cíli jízdy jsme se rozloučili.

Vrtalo mi to hlavou a po pár dnech jsem měl možnost se zeptat na tuto otázku našeho gurua.

Odpověděl mi, že pokud budeme mít něco laciného, nebo úplně zdarma, budeme mít velký odbyt a třeba dlouhou frontu.

Naše filosofie je ale jako diamantový prsten. Je velice vzácná a drahocenná. Jako diamantový prsten. Na takové cennosti většinou nestojí dlouhé fronty. Toto učení je pro opravdu vážné zájemce. Mnoho lidí se motá okolo a pokukuje, ale podstatu vědomí Krišny nakonec přijmou jenom někteří z nich.